Cilj ove aktivnosti je da pomogne u preduzimanju sveobuhvatne analize potreba osnovnih materijala i potrebne opreme u okviru prioritetnih škola na Kosovu i u identifikovanju kriterijuma koji se koriste u izboru prioritetnih škola. Obzirom da trenutno postoje 10 škola koje pilotiraju OKK , one će se koristiti kao polazna tačka za rad i analize na terenu i nakon toga će se preduzeti šira procena većeg broja škola. Rad će se proširiti u pravcu karakteristika prijateljskog, inkluzivnog okruženja škola, podržavajući proces učenja za svu decu. Na osnovu zahteva OKK-a i osnovnog kurikuluma i uzimajući u obzir rezultate iz studija na terenu, minimalni paket za školsku opremu/suštinske karakteristike okruženja za učenje će biti izrađen kao standard za MONT, ODO-e i škole.

Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije će biti podržano putem mentorstva i savetovanja, organiziranjem različitih vrsta obuke, i pružanjem primera iz EU država članica. Fokus podrške će biti u zajedničkom radu sa praktičnim primerima.

Tvinning stalni savetnik i njen kolega iz ZK-a će aktivno učestvovati u planiranju rasporeda i aktivnosti KRE-a kroz detaljne certifikate misija, uključujući i program rada.