Qëllimi i këtij aktiviteti është që të përgatiten dokumentet e prokurimit lidhur me kontratën për furnizime prej 1 Milion euro dhe fazën e dytë të Kontratës së për pajisjet BE TIK dhe për mësimi elektronik në arsim. Aktiviteti do të përbëhet prej përgatitjes së dokumenteve të tenderit bashkë me personelin kyç të MASHT-it /DKA-ve për prokurim në shkolla.

Këshilltarja Rezidente e Binjakëzimit dhe homologu i saj nga VP do të marrin pjesë aktivisht në planifikimin e orareve dhe aktiviteteve të EASh-ve përmes certifikatave të detajuara të misioneve përfshirë programet e punës.