Pilotimi dhe zbatimi i KKK-së dhe Kurrikulës bërthamë

Aktiviteti 1.1

Pilotimi dhe implementimi i KKK dhe Kurrikulave Bërthamë

Mëso më shumë

Aktiviteti 1.2

Ngritja e Kompetencave të Mësimdhënies në Përputhshmëri me KKK

Mëso më shumë

Aktiviteti 1.3

Përforcimi i bashkëpunimi dhe i lidhshmërisë në sektorin e arsimit parauniversitar në Kosovë

Mëso më shumë