Pilotimi dhe zbatimi i KKK-së dhe Kurrikulës bërthamë

Aktiviteti 1.1

Pilotimi dhe implementimi i KKK dhe Kurrikulave Bërthamë

Mëso më shumë

Aktiviteti 1.2

Ngritja e Kompetencave të Mësimdhënies në Përputhshmëri me KKK

Mëso më shumë

Aktiviteti 1.3

Përforcimi i bashkëpunimi dhe i lidhshmërisë në sektorin e arsimit parauniversitar në Kosovë

Mëso më shumë

Sigurimi i Cilësisë në Arsim
 

Aktiviteti 2.1

Përkrahja e zhvillimit të një sistemi të sigurimit të cilësisë të bazuar në praktika të mira të shteteve të BE-së

Mëso më shumë

Aktiviteti 2.2

Sigurim i cilësisë me bazë në shkollë

Mëso më shumë

Aktiviteti 2.3

Mekanizmat dhe instrumentet efektiv të monitorimit

Mëso më shumë

Furnizimet dhe pajisjet shkollore
 

Aktiviteti 3.1

Analizimi dhe zhvillimi i ambienteve mësimore për të përkrahur KKK

Mëso më shumë

Aktiviteti 3.2

Prokurimi për mbështetje KKK-së

Mëso më shumë

Aktiviteti 3.3

Monitorimi dhe mbështetja në dorëzimin dhe përdorimin e furnizimeve dhe pajisjeve

Mëso më shumë